Số hoá thư viện và vấn đề bản quyền

+Luật pháp

27th Mar 2014

More

Số hoá thư viện và vấn đề bản quyền

Chủ để này đề cập đến vấn đề bản quyền đối với tài liệu được số hoá dùng trong thư viện số, tại đây chúng tôi trích dẫn một số...

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

+Luật pháp

27th Mar 2014

More

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Tuỳ theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ tại trụ sở chính các tài liệu sau đây: a) Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công...

Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội: LUẬT KẾ TOÁN

+Luật pháp

27th Mar 2014

More

Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội: LUẬT KẾ TOÁN

QUỐC HỘI __________ Luật số: 03/2003/QH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ LUẬT KẾ TOÁN   Để thống nhất...

Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT LƯU TRỮ

+Luật pháp

27th Mar 2014

More

Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT LƯU TRỮ

QUỐC HỘI _____ Luật số: 01/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________   LUẬT LƯU TRỮ Căn cứ Hiến...

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

+Luật pháp

27th Mar 2014

More

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

CHÍNH PHỦ ________ Số:   01/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________ Hà Nội, ngày   03  tháng 01 năm 2013...