Quyền hạn người sử dụng

Chủ thể (1)

Điều phối viên

Người dùng cộng tác

Người đóng góp

Biên tập viên

Người sử dụng

Xem không gian được mời

X

X

X

X

X

X

Xem nội dung

X

X

X

X

X

X

Sao chép nội dung

X

X

X

X

X

X

Xem trước nội dung trong mẫu

X

X

X

X

X

X

Xem thuộc tính nội dung

X

X

X

X

X

X

Truy cập nội dung tới không gian được mời

X

X

X

X

Ra khỏi nội dung đến các không gian khác

X

X

X

X

Cập nhật/biên tập nội dung tạo bởi người khác

X

X

X

X

Cập nhật thuộc tính của nội dung tạo bởi người khác

X

X

X

X

Biên tập những thảo luận sẵn có

X

X

X

X

Tạo nội dung (1)

X

X

X

X

Cắt/xoá nội dung tạo bởi người khác

X

X

Tạo không gian con trong không gian được mời

X

X

X

X

Xem quy tắc nội dung

X

X

X

X

Ra khỏi nội dung trong cùng không gian

X

X

X

(2)

Đóng góp vào thảo luận hiện có

X

X

X

X

Mời người khác

X

X

Khởi tạo topic thảo luận

X

X

X

X

Xoá nội dung tạo bởi người khác

X

X

Ngang quyền với chủ nhân nội dung

X

X

Lấy quyền sở hữu của nội dung

X

X

Tạo quy tắc cho không gian

X

X

Note:

(1) Người tạo nội dung tự động là chủ nhân của nội dung.

(2) Vì Biên tập viên không thể tạo file mới trong không gian được mời.

Tất cả các quyền được dựa trên mô hình cấp phép mặc định. Quản trị hệ thống có thể tinh chỉnh các mô hình. Ví dụ, có thể ngăn chặn biên tập viên chỉnh sửa chủ đề thảo luận.

Bạn có thể cấp phép cho người sử dụng để làm nhiệm vụ cụ thể trong không gian của bạn. Bạn làm điều này bằng cách mời người dùng tham gia không gian của bạn.

Mỗi vai trò chỉ áp dụng trong không gian mà nó được giao. Ví dụ, bạn có thể mời một người dùng đến một không gian của bạn như là một biên tập viên. Bạn có thể mời người dùng cùng một không gian khác nhau như một cộng tác viên. Nghĩa là cùng một người dùng có thể được mời tham gia vào không gian của người khác với các vai trò khác nhau kể cả là điều phối viên.